MELEKLER VE GÖREVLERİ

İSLAM’A GÖRE MELEKLER VE GÖREVLERİ
*-Öncelikle dört büyük melek olmak üzere Kuran-ı Kerim’de bazı meleklerin adları geçmektedir. Elbette ki melekler sadece bunlarla sınırlı değildir.
*-CEBRÂİL: Yüce Allah’ın vahyini peygamberlere ulaştırmakla görevli melektir. >(81/Tekvîr suresi, 19) > (Bakara Suresi 97) >(Nahl Suresi, 2)
*-AZRÂİL: Eceli gelen insanların canlarını almakla görevli melektir. Azrail (a.s.)’a “ölüm meleği” de denir.
Âyet: “O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.” (Enam:61)
*-MİKÂİL: Tabiat olaylarını düzenleyen melektir. Yağmurun yağması, ağaçların yeşermesi, rızkların taksimi gibi görevleri vardır.
Âyet: “Kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara suresi 98. ayet)
*-İSRÂFİL: Kıyametin gelmesiyle “sur” denilen alete üfleyecek olan melektir.
Âyet: “Sûra üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” (Zümer:68)Bu dört büyük meleğin dışındaki melekler ise şunlardır:
*-KİRÂMEN KÂTİBÎN: Yazıcı melekler yani İnsanın iyilik ve kötülüklerini yazan meleklerdir.
Âyet: “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var, Değerli yazıcılar var, Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.”(İnfitar:10-12)
*-HAFAZA: Koruyucu meleklerdir. İnsanları çeşitli tehlikelerden koruyan meleklerdir.Âyet: “O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.” (Enam:61)
*-MÜNKER-NEKİR: Sorgu melekleridir. Ölen insanların kabirde sorgularını yapan meleklerdir. Bunlar iki tane olup kabirdeki ölüye rabbin kim? Peygamberin kim? Gibi birtakım sorular soracaklardır.
*-HAMELE-İ ARŞ: Arşı taşıyan meleklerdir. Arş-ı Ala; Allah’ın dokuzuncu kat gökte bulunan, kudretinin tecelli ettiği mekanın adıdır. Tabi ki; İslam’a göre Allah’ın la mekan yani mekansız olduğunu belirtmekte fayda var ki, bu durumda bu “yer” mekandışı bir varlığın tanımıdır. Birtakım rivayetlere göre Allah’ın şu ana kadar yarattıkları içinde en büyüğünün Arş-ı Ala olduğu bilgisi vardır.) Kur’an-ı Kerim yukarıda hakkında bilgi verilen Arş-ı Ala’yı, Kıyamet günü sekiz meleğin taşıyacağını haber vermektedir. Şöyle ki: >(Hakka Suresi 17.Ayet) Arşın etrafını donatan meleklerin sayısı ise pek çoktur ama sayılarının ne kadar çok olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Onların sayısını ancak Allah bilir. Kur’an’da Arş’ın etrafını saran melekler hakkında şöyle buyrulur. >(Mü’min Suresi 7.Ayet) Hameley-i Arş ile Arş’ın etrafındaki meleklere Mukarrebun Melekleri (yani Allah’a en yakın melekler) de denir. Bunlar en şerefli meleklerdir. Bu meleklerle ilgili Kur’an’da şöyle buyrulur. > (Ra’d Suresi 23,24) Cennet meleklerinin başkanlarına (Rıdvan Melekleri) adı verilir. Cehennem melekleri veya cehennem zebanileri ise, cehennemlikler cehenneme varınca onları karşılayacaklar ve onlara azap edeceklerdir. Cehennem melekleri veya cehennem zebanilerinin başkanlarına da (Malik Melekleri) adı verilir. Bu meleklerle ilgili Kur’anda şu şekilde bahsedilir: > (Tahrim Suresi 6.Ayet)

webtoz.com

Kıymet İle İlgili Resimli Sözler

Kırılmak Kırmak Sözleri Resimli

İnsan Olmak Temalı Resimli Sözler

Sabah Namazı İle İlgili Sözler