Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler

Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler

Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Aşağıdaki Harf Butonlarına Tıklayarak Eş Anlamlı Kelimeleri Görebilirsiniz.

A

A Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

ab -> su
aba -> üstlük
abartı -> mübalağa
abece -> alfabe
abecesel -> alfabetik
abes -> boş -> gereksiz
abıhayat -> bengi su
abide -> anıt
abluka -> kuşatma
abuk sabuk -> anlamsız
abullabut -> hantal, kaba
abus -> somurtkan
acar -> cesur, becerikli
acaba -acep
acayip -> garip
acele -> çabuk -> ivedi
aceleci -> ivecen
Acemce -> Farsça
acemi -> toy, bilgisiz
acı -> üzüntü -> ıstırap
acıma -> merhamet
acımasız -> gaddar
açıkgöz -> kurnaz
ad -> isim
adale -> kas
adalet -> hak
adet -> tane
âdet -> gelenek -> töre
adıl -> zamir
adi -> bayağı -> aşağılık
aferin -> bravo
affetmek -> bağışlamak
ahenk -> uyum
aka -> büyük
akıl -> us
aksi -> ters
al -> kırmızı
alaka -> ilgi
alaz -> alev
alelade -> sıradan
aleni -> açık
ama -> fakat
âmâ -> kör, görme engelli
amaç -> erek
amade -> hazır
amale -> işçi
amel -> iş
ana -> anne
anı -> hatıra
anıt -> abide
aniden -> birden -> ansızın
anlam -> mana
anlamdaş -> eş anlamlı
anlatım -> ifade
ant -> yemin
apse -> iltihap
ara -> fasıla
araç -> vasıta
arıza -> bozukluk
arka -> geri
armağan -> hediye
art -> arka
arzu -> istek
asır -> yüzyıl
asil -> soylu
aş -> yemek
aşırmak -> çalmak
ata -> cet
atak -> girişken
atamak -> tayin etmek
atölye -> işlik
avare -> serseri
ayakkabı -> pabuç
ayakyolu -> hela
aylak -> serseri
ayraç -> parantez
ayrıcalık -> imtiyaz
aza -> üye

B

B Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

bacı -> kız kardeş
bağışlamak ->affetmek
bağnaz -> yobaz
bakış -> nazar
barış -> sulh
basımevi -> matbaa
basit -> yalın
baş -> kafa
başkaldırı -> isyan
başkan -> reis
başkent -> başşehir
başvuru -> müracaat
batı -> garp
bayağı -> adi -> aşağılık
bayındır -> mamur
bayındırlık -> imar
baytar -> veteriner
bazen -> kimi
bedava -> parasız
beden -> gövde
beğeni -> zevk
belde -> şehir
belge -> vesika
bellek -> hafıza
bencil -> egoist
benlik -> kişilik
benzer -> eş
beraber -> birlikte
bereket -> bolluk
berrak -> duru
besin -> gıda
beyanat -> demeç
beyaz -> ak
beygir -> at
beyhude -> boşuna
biçare -> zavallı
biçim -> şekil
bilakis -> tersine
bilgin -> alim
bilgisiz -> cahil
bilhassa -> özellikle
bilim -> ilim
bilgisiz -> cahil
bilinç -> şuur
bina -> yapı
birden -> ani
birdenbire -> aniden
birey -> fert
biricik -> tek
bitki -> nebat
boylam -> meridyen
bozkır -> step
bucak -> nahiye
buğu -> buhar
buhran -> bunalım
buyruk -> emir
büro -> ofis -> yazıhane

C Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

cahil -> bilgisiz
caka -> gösteriş
camekan -> vitrin
canlı -> diri
cazibe -> çekim
cehalet -> bilgisizlik
celse -> oturum
cenk -> savaş
cenup -> güney
cerahat -> irin
cerrah -> operatör
cesur -> yürekli
cet -> ata
cevap -> yanıt
ceviz -> koz
cılız -> sıska
ciddi -> ağırbaşlı
cihaz -> aygıt
cihet -> yön
cilt -> ten
cimri -> pinti
cimri -> hasis
cin -> tür
civar -> yöre
cömert -> eli açık
cümle -> tümce
cılız -> sıska
ciddi -> ağırbaşlı
cihaz -> aygıt
cihet -> yön
cilt -> ten
cimri -> pinti
cimri -> hasis
cins -> tür
civar -> yöre
cömert -> eli açık
cümle -> tümce

Ç

Ç Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

çabuk -> acele
çağ -> devir
çağdaş -> modern -> uygar
çağrı -> davet
çamur -> balçık
çare -> deva
çehre -> yüz
çeşit -> tür
çeviri -> tercüme
çığlık -> feryat
çılgın -> deli
çizelge -> cetvel
çoğunluk -> ekseriyet
çok -> fazla

D

D Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

dahil -> iç
daimi -> sürekli
darbe -> vuruş
dargın -> küs
darılmak -> küsmek
davet -> çağrı
defa -> kez
değer -> kıymet
değerli -> kıymetli
değnek -> sopa
deli -> çılgın
delil -> kanıt
deneme -> tecrübe
denetim -> kontrol
deney -> tecrübe
deprem -> zerzele
dergi -> mecmua
derhal -> hemen
deri -> ten
derslik -> sınıf
devamlı -> sürekli
devinim -> hareket
devir -> çağ
devir -> tur
devre -> dönem
dışalım -> ithalat
dışsatım -> ihracat
diğer -> başka
dil -> lisan
dilek -> istek
diri -> canlı
dize -> mısra
dizi -> sıra
doğa -> tabiat
doğal -> tabii
doğu -> şark
doktor -> hekim
donuk -> mat
doruk -> zirve
dost -> arkadaş
dönemeç -> viraj
döşek -> yatak
duru -> berrak
durum -> vaziyet
duygu -> his
düş -> rüya
düşünce -> fikir
düzen -> seviye
düzmece -> sahte
düzyazı -> nesir

E

E Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

ebat -> boyut
ebedi -> sonsuz
ebeveyn -> anne-baba
eda -> naz
edat -> ilgeç
edebiyat -> yazın
efe -> zeybek
egoist -> bencil
ehemmiyet -> önem
ek -> ilave
eklem -> mafsal
ekonomi -> iktisat
elbise -> giysi
emir -> buyruk
emniyet -> güvenlik
ender -> nadir
endişe -> kaygı
endüstri -> sanayi
enkaz -> yıkıntı
enlem -> paralel
entari -> giysi
enteresan -> ilginç
erek -> amaç
esas -> temel
eser -> yapıt
esir -> tutsak
etki -> tesir
etraf -> çevre

F

F Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

faaliyet -> etkinlik
faiz -> nema
fakat -> ama -> lakin
fakir -> yoksul -> fukara
faktör -> unsur
fare -> sıçan
fark -> ayrım
fasıla -> ara
fayda -> yarar
fazla -> çok
felç -> nüzul
fena -> kötü
fer -> ışık
fert -> birey
feza -> uzay
fiil -> eylem
fikir -> düşünce
file -> ağ
füze -> roket

[/tab]

[tab status=”is-no-active” title=”G

G Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

garip -> acayip
garp -> batı
gaye -> amaç
gayret -> çaba
gebe -> hamile
gelecek -> istikbal -> ati
gelenek -> anane
gene -> yine
genel -> umumi
geri -> art
gezmek -> dolaşmak
gıda -> besin
giysi -> elbise
giz -> sır
gizli -> saklı
gökyüzü -> sema
görev -> vazife
gövde -> beden
gözlem -> rasat
güç -> kuvvet -> zor
güçlü -> kuvvetli
güldürü -> komedi
gülünç -> komik
güney -> cenup
güven -> itimat
güz -> sonbahar

H

H Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

haber -> havadis, bilgi, salık
hadise -> olay
hal -> durum
halbuki -> oysa
ham -> olmamış
hane -> ev
hareket -> devinim
hariç -> dış
harp -> savaş
hasım -> düşman
hasis -> cimri -> pinti
hasret -> özlem
hassas -> duygulu
hatıra -> anı
hayal -> düş
hayat -> yaşam
haysiyet -> onur
hediye -> armağan
hekim -> doktor
hela -> tuvalet
hemen -> derhal
hısım -> akraba
hiddet -> öfke
hikaye -> öykü
hisse -> pay
hudut -> sınır
hususi -> özel
hür -> özgür

I

I Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

ılgım -> serap
ılıca -> kaplıca
ırak -> uzak
ırgat -> rençber
ırk -> soy
ıra -> karakter
ırmak -> nehir
ısı -> hararet
ısırmak -> dişlemek
ısıölçer -> kalorimetre
ıslah -> düzeltme -> iyileştirme
ıslahat -> devrim -> inkılap
ıslak -> yaş
ıssız -> tenha
ışık -> ziya
ıtır -> koku

İ

İ Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

icat -> buluş
iç -> dahil
içten -> samimi
idadi -> lise
idare -> yönetim
ihracat -> dışsatım
ihtiyar -> yaşlı
ihtiyaç -> gereksinim
ikaz -> uyarı
iktisat -> ekonomi
ilan -> duyuru
ilave -> ek
ilgeç -> edat
ilgi -> alaka
ilginç -> enteresan
ilim -> bilim
ilişki -> münasebet
imar -> bayındır
imkan -> olanak
imtihan -> sınav
isim -> ad
iskemle -> sandalye
ithalat -> dışalım
itibar -> saygınlık
itimat -> güven
itina -> özen
izah -> açıklama

J

J Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

jale – kırağı
jandarma – zaptiye
janjan – yanar döner
jant – ispit
japongülü – kamelya
jenerasyon – kuşak
jeolog – yer bilimci
jeoloji – yer bilimi
jest – çalım
jimnastik – idman – kültürfizik
jips – alçıtaşı
jurnal – kötüleme – ihbar yazısı
jurnalci – gammaz – muhbir
jülide – karışık – dağınık
Jüpiter – Erendiz
Jüri – seçici kurul

K

K Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

kabiliyet -> yetenek
kabus -> karabasan
kafa -> baş
kafi -> yeter
kafiye -> uyak
kalite -> nitelik
kalp -> yürek
kamu -> halk
kanıt -> delil
kapital -> sermaye
kanun -> yasa
kara -> siyah
karşın -> rağmen
karşıt -> zıt
kas -> adale
katı -> sert
kati -> kesin
kayıp -> yitik
keder -> acı
kelime ->sözcük
kenar -> kıyı
kent -> şehir
kere -> defa -> kez
kesin -> kati
kılavuz -> rehber
kırmızı -> al
kıyı -> sahil
kir -> pislik
kirli -> pis
kişi -> şahıs
kocaman -> iri
kolay -> basit
komedi -> güldürü
komik -> gülünç
kontrol -> denetim
konu -> mevzu, bahis
konuk -> misafir
konut -> ev
koşul -> şart
kural -> kaide
kuruluş -> müessese
kurum -> kuruluş
kuşku -> şüphe
kutsal -> mukaddes
kuvvet -> güç
kuzey -> şimal
küme -> grup
küs -> dargın

L

L Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

laf -> söz
lafazan -> geveze
lahza -> an
lakayıt -> ilgisiz
lakin -> ama, fakat
lal -> dilsiz
latif -> yumuşak, hoş
latife -> şaka
leke -> iz
lens -> mercek
lider -> önder
linet -> sürgün
lisan -> dil
logo -arma
löp -> yumuşak
lüzumlu -> gerekli
lüzumsuz -> gereksiz

M

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

mabet -> tapınak
macera -> serüven
mafsal -> eklem
mağlup -> yenik
mahalli -> yerel
mahcup -> utangaç
mahluk -> yaratık
mahpushane -> cezaevi
mahsul -> ürün
mana -> anlam
mani -> engel
manzara -> görünüm
matbaa -> basımevi
matem -> yas
mebus -> milletvekili
mecbur -> zorunlu
mecmua -> dergi
medeni -> uygar
medeniyet -> uygarlık
mektep -> okul
mektup -> name
melodi -> ezgi
menfaat -> çıkar
menfi -> olumsuz
menkul -> taşınır
meridyen -> boylam
merkep -> eşek
mesafe -> ara
mesela -> örneğin
mesele -> sorun
mesken -> konuk
meslek -> iş
mesul -> sorumlu
mesut -> mutlu
meşhur -> ünlü
meşrubat -> içecek
merasim -> tören
mevcut -> var
meydan -> alan
millet -> ulus
milletvekili -> mebus
milli -> ulusal
misafir -> konuk
misal -> örnek
misli -> katı
muallim -> öğretmen
muavin -> yardımcı
muharebe -> savaş
muhtelif -> çeşitli
muştu -> müjde
mübarek -> kutsal
müessese -> kuruluş
mühim -> önemli
mükafat -> ödül
müsabaka -> yarışma
müsait -> uygun
müspet -> olumlu
müstahsil -> üretici
müstakil -> bağımsız
müşteri -> alıcı

N

N Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

nadir -> ender
nakil -> atama -> taşıma
nakit -> para -> akça
nakliyeci -> taşımacı
namzet -> aday
nasihat -> öğüt
nebat -> bitki
neden -> sebep
nefes -> soluk
nehir -> ırmak
nem -> rutubet
nesil -> kuşak
nesir -> düzyazı
neşe -> sevinç
netice -> sonuç
nispet -> oran
nitelik -> kalite
noksan -> eksik
numune -> örnek
nutuk -> söylev

O

O Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

okul -> mektep
olanak -> imkan
olası -> mümkün
olay -> vaka
olumlu -> müspet
olumsuz -> menfi
onarım -> tamir
onay -> tasdik
onur -> şeref
oran -> nispet
otlak -> mera
oy -> rey
ozan -> şair

Ö

Ö Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

öbek -> grup
öbür -> diğer
ödenti -> aidat
ödlek -> korkak
ödül -> mükafat
ödün -> taviz
öfke -> hiddet
öge -> unsur
öğrenci -> talebe
öğrenim -> tahsil
öğüt -> nasihat
ömür -> hayat -> yaşam
önce -> evvel
önder -> lider
önemli -> mühim
öneri -> teklif
önlem -> tedbir
örgüt -> teşkilat
örneğin -> mesele
örnek -> misal
öteki -> diğeri
ötürü -> dolayı
öykü -> hikaye
özel -> hususi
özen -> itina
özgün -> orijinal
özgür -> hür
özlem -> hasret

P

P Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

pabuç -> ayakkabı
padişah -> hükümdar -> sultan
paha -> değer -> eder -> fiyat
pak -> temiz
pakt -> anlaşma
parantez -> ayraç
pasak -> kir
pasaklı -> kirli
pasif -> tepkisiz -> edilgen
pinti -> cimri
pis -> kirli
politika -> siyaset
problem -> sorun

R

R Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Rab -> Tanrı
radde -> derece
radyatör -> petek
rağmen -> karşın
raket -> tokaç
rakım -> yükselti
rastlantı -> tesadüf
rey -> oy
risale -> kitapçık
riya -> ikiyüzlülük
romantik -> duygusal
rötar -> gecikme
rötuş -> düzeltme
ruhsat -> izin
rulo -> tomar
rutubet -> nem
rüya -> düş
rüzgar -> yel

S

S Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

saadet -> mutluluk
sade -> yalın
sağlık -> sıhhat
saha -> alan
sahil -> kıyı -> kumsal
saldırı -> hücum
samimi -> içten
sanayi -> endüstri
sandalye -> iskemle
savaş -> harp
saz -> çalgı
sebep -> neden
sene -> yıl
sermaye -> kapital
serüven -> macera
sevinç -> mutluluk
sıçan -> fare
sıhhat -> sağlık
sınav -> imtihan
sınıf -> derslik
sır -> giz
sima -> yüz
siyah -> kara
siyaset -> politika
soluk -> nefes
son -> nihayet
sonbahar -> güz
sonuç -> netice
sorumluluk -> mesuliyet
sorun -> mesele
soylu -> asil
sömestir -> yarıyıl
söylev -> nutuk
söz -> laf -> kelam -> lakırdı
sözcük -> kelime
sözlük -> lügat
sulh -> barış
suni -> yapay
surat -> yüz
sürat -> hız
sürekli -> devamlı

Ş

Ş Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

şafak -> tan
şahıs -> kişi
şahit -> tanık
şair -> ozan
şaka -> latife
şans -> talih
şark -> doğu
şart -> koşul
şayet -> eğer
şef -> lider -> önder
şehir -> kent
şekil -> biçim
şen -> neşeli
şeref -> onur
şöhret -> ün
şuur -> bilinç
şüphe -> kuşku

T

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

tabiat -> doğa
tabii -> doğal
tabip -> hekim -> doktor
talebe -> öğrenci
talih -> şans
tamir -> onarım
tane -> adet
tanık -> şahit
tanım -> tarif
tapınak -> mabet
taraf -> yan
tarım -> ziraat
tarif -> tanım
tartışma -> münakaşa
tasdik -> onay
taviz -> ödün
tebrik -> kutlama
tecrübe -> deney
tedbir -> önlem
teklif -> öneri
tekrar -> yine
temel -> esas
tercüme -> çeviri
tertip -> düzen
tesadüf -> rastlantı
tesir -> etki
toplum -> cemiyet
tören ->merasim
tren -> şimendifer
tuhaf -> garip
tutsak -> esir
tuvalet -> hela -> wc
tüm -> bütün
tümör -> ur
tümce -> cümle

U

U Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

uçak -> tayyare
uçurum -> yar
ufak -> küçük
uğraş -> iş
ulu -> yüce
ulus -> millet
umumi -> genel
umut -> ümit
unsur -> öğe
us -> akıl
usta -> ehil
uyarı -> ikaz
uygar -> medeni
uyum -> ahenk
uzak -> ırak
uzay -> feza

Ü

Ü Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

ücra -> sapa
üçkağıtçı -> dolandırıcı
ülke -> diyar -> memleket
ülkü -> ideal
üleş -> pay
üleşmek -> bölüşmek -> paylaşmak
ülke -> memleket -> devlet
Ülker -> Süreyya
ümit -> umut
ünite -> birim
ünlü -> meşhur
üstat -> usta
üstün -> faik
ürem -> faiz
ürün -> mahsul -> yapıt
üye -> aza

V

V Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

vaka -> olay
vakit -> zaman
varlıklı -> zengin
varsıl -> zengin
vasıta -> araç
vatan -> yurt
vazife -> görev
vaziyet -> durum
vesika -> belge
veteriner -> baytar
vilayet -> il
viraj -> dönemeç
vücut -> gövde

Y

Y Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

yalın -> sade
yan -> taraf
yanıt -> cevap
yapay -> suni
yapıt -> eser
yar -> uçurum
yaratık -> mahluk
yardımcı -> muavin
yargıç -> hakim
yarıyıl -> sömestri
yas -> matem
yasa -> kanun
yaş -> ıslak
yaşam -> hayat -> ömür
yaşlı -> ihtiyar
yazı -> ova
yazım -> imla
yekün -> toplam
yel -> rüzgar
yemek -> aş
yerel -> mahalli
yetenek -> kabiliyet
yıl -> sene
yine -> tekrar
yitik -> kayıp
yoksul -> fakir -> fukara
yöntem -> metot
yurt -> vatan
yüce -> ulu
yürek -> kalp
yüz -> surat -> sima -> çehre
yüzyıl -> asır
Z

Z Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

zabit -> subay
zaman -> vakit
zarar -> ziyan
zehir -> agu
zengin -> varlıklı -> varsıl
zeybek -> efe
zırnık -> metelik
zıt -> karşıt
ziraat -> tarım
ziyan -> zarar
zor -> güç
zorunlu -> mecburi

Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Sayfamızdan 29 Harfimiz İle Başlıyan Tüm Eş Anlamlı Kelimeleri Görebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın